ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových) na poskytnutí webových a grafických služeb, zakázky, objednávky zmíněných služeb a potvrzení objednávek živnostníkem Hanou Hart (vystupující jako Hana Hart, se sídlem Liberec, Hroznová, PSČ 460 14 , IČ: 17294517 (dále jen „zhotovitel“)
 2. Tyto VOP upravují smluvní vztahy mezi Zhotovitelem a Objednavatelem založené mezi nimi Smlouvou o dílo
 3. Ustanovení těchto VOP se použijí, pokud smluvní strany písemně nesjednají ve smlouvě nebo objednávce jinak, s výjimkami uvedenými v těchto VOP..
 4. V případě objednání produktů a služeb prostřednictvím obchodního zástupce Zhotovitele nebo třetí strany bude Smlouva o dílo doplněna přílohou 1. Specifikace díla a podepsána Zhotovitelem a následně zaslána zadavateli elektronickou formou na autorizační e-mail. Objednavatel následně podepíše přílohu 1 a zašle na e-mail Zhotoviteli.

PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. K uzavření smlouvy dojde na základě závazné objednávky zákazníkem u zhotovitele a dále prostřednictvím internetových stránek zhotovitele i prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, a to okamžikem, kdy zákazník zaplatí rezervační poplatek nebo předá přihlašovací údaje k serverům či ke správě webu a zároveň tuto skutečnost potvrdí zhotovitel.
 2. Smlouva může být uzavřena i formální písemnou formou s podpisy obou zúčastněných stran, kdy ustanovení takové smlouvy, pokud upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí příslušnými právními předpisy a těmito VOP.
 3. Objednatel se zavazuje vytvořenou Webovou prezentaci převzít a Zhotoviteli za vytvoření Webové prezentace řádně zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a ve lhůtách tak, jak je ve Smlouvě a těchto VOP uvedeno.
 4. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá, a dále tehdy, pokud by jejím splněním zhotovitel porušil platné právní předpisy, jejíž plnění je v rozporu s etikou a morálkou, nebo jiným způsobem neslučitelné s filozofií zhotovitele. Zhotovitel taktéž může objednávku stornovat v případě, že rezervační poplatek byl zaplacen po době splatnosti.
 5. Pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy o dílo platí tyto Všeobecné obchodní podmínky, nestanoví-li Smlouva jinak.

Cena a platební podmínky

 1. Cena předmětu plnění (díla a poskytovaných služeb) je stanovena aktuálním ceníkem platným v době uzavření smlouvy (zaplacení rezervačního poplatku), případně specifickou cenou, na které se písemně či e-mailem závazně shodl zákazník se zhotovitelem. Aktuální ceník je k dispozici na www.hartdesignart.com/tvorba-webu a www.hartdesignart.com/grafika
 2. Cena je sjednána jako pevná, kterou není možné, s výjimkou případů stanovených Smlouvou a těchto VOP, měnit. K této ceně bude účtována DPH v zákonem stanovené výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se pro účely této Smlouvy o dílo rozumí den předání Díla jako celku, příp. datum vystavení faktury.
 3. Zhotovitel je oprávněn bez dalšího samostatného schválení Objednatelem provést vícepráce, jestliže maximální jednotková cena takových víceprací nepřekročí 1.000,- Kč v jednotlivém případě, a jestliže v souhrnu za všechny takové vícepráce cena nepřekročí částku 5.000,- Kč.
 4. Případná nutnost provedení prací nad rámec stanovený ve Smlouvě bude kvalifikována jako vícepráce a musí být projednána s Objednatelem. Odsouhlasení víceprací v hodnotě do 20.000,- Kč bez DPH může být učiněno prostřednictvím e-mailu na Zhotovitelem určenou e-mailovou adresu uvedenou v článku I. Smlouvy o dílo. O změnách v rozsahu plnění, kdy hodnota těchto víceprací by měla přesáhnout částku uvedenou v předchozí větě, uzavřou obě Strany dodatek ke Smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání Díla a ceny.
 5. Cena za vytvoření Díla bude Zhotovitelem vyfakturována formou daňového dokladu – konečné faktury vystavené bez zbytečného odkladu po předání Díla jako celku.
 6. Pokud jsou ve Smlouvě o dílo uvedeny Zálohy/a, je Objednatel povinen zaplatit na bankovní účet Zhotovitele tyto Zálohy ve výši a v termínu tak, jak jsou stanoveny v příslušné výzvě k platbě.
 7. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu činí 14 dní od data jeho vystavení.
 8. Dnem zaplacení se rozumí den připsání částky na účet Zhotovitele nebo datum úhrady v hotovosti.
 9. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou zálohy nebo konečné faktury vystavené Zhotovitelem v rámci zhotovování Díla, je Zhotovitel oprávněn zastavit práce a dochází k automatickému prodloužení termínů plnění stanovených Smlouvou o dobu prodlení Objednatele s platbou.
 10. V případě ukončení Smlouvy o dílo některým ze způsobů uvedených v čl. XII. těchto VOP je Zhotovitel oprávněn zákonným způsobem započíst případnou nevyčerpanou část Zálohy složené Objednatelem dle tohoto čl. VOP na jakoukoliv svoji splatnou pohledávku za Objednatelem, vzniklou ze Smlouvy o dílo, včetně neuhrazených smluvních pokut. V opačném případě je povinen nevyčerpanou část zálohy Objednateli vrátit, a to ve lhůtě do 90 dnů od ukončení platnosti Smlouvy o dílo.

 

TERMÍN PLNĚNÍ

 1. Dílo bude provedeno v termínech stanovených v příloze č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace prací. Pokud tato příloha není součásti Smlouvy o dílo, smluvní strany se dohodly na termínech pouze ústně či prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku . V takovém případě nemůžou smluvní strany nárokovat pokuty za nedodržení termínu výroby Díla.
 2. Dodržení termínů sjednaných pro splnění předmětu Smlouvy o dílo Zhotovitelem je podmíněno součinností Objednatele, a to zejména předáním nezbytných podkladů, a dále včasnou úhradou faktur ze strany Objednatele, příp. Zálohy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen dodržet termíny plnění z důvodů ležících na straně Objednatele (neposkytnutí potřebné součinnosti apod.), prodlužují se automaticky o dobu trvání těchto překážek termíny plnění stanovené Smlouvou. Po tuto dobu není Zhotovitel v prodlení s plněním Díla.

PRÁVA A POVINOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Zhotovitel postupuje při realizaci Díla samostatně a je povinen vytvořit Dílo na své náklady a nebezpečí.
 2. Zhotovitel je oprávněn plnit Smlouvu ve spolupráci, resp. prostřednictvím svých subdodavatelů. V takovém případě nese Zhotovitel odpovědnost vůči Objednateli, jako by Smlouvu plnil sám.
 3. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu se zákonem a neporušovat při provádění Díla práva třetích osob, zejména práva k duševnímu a průmyslovému vlastnictví nebo autorská práva. Dále je povinen zajistit veškeré věci, dokumenty, licence a souhlasy a jiné nezbytné prostředky pro provádění Díla v souladu se zákonem, svými smluvními povinnosti, Smlouvou a těmito VOP. Zhotovitel však neodpovídá za ta porušení práv třetích osob, která jsou způsobena podklady poskytnutými Zhotoviteli Objednatelem (zejména například grafickými vzory, symboly, logy, slogany, obrázky, fotografiemi, zvukovými, obrazovými a zvukově-obrazovými záznamy, texty nebo jinými předměty, k nimž se může vázat právo z průmyslového nebo duševního vlastnictví, pokud je Objednatel předal Zhotoviteli pro účely zhotovení Díla) nebo jejich použitím; za taková porušení a škodu tím způsobenou odpovídá vždy Objednatel.
 4. Objednatel je povinen spolupracovat se Zhotovitelem při plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, vytvořit všechny potřebné podmínky k umožnění plnění Smlouvy o dílo tak, aby Smlouva mohla být řádně realizována. Zejména je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli v rámci součinnosti potřebné zdroje, informace a technické prostředky nutné k řádnému plnění Smlouvy o dílo. Zhotovitel je oprávněn Objednatele k poskytnutí součinnosti vyzvat a stanovit mu přiměřenou lhůtu. Objednatel je povinen nejpozději 5 dnů přede dnem zahájením prací na Díle předat Zhotoviteli veškeré podklady, materiály a poskytnout veškerou potřebnou součinnost, která je nezbytná k řádnému provedení Díla a to výhradně přes emailovou komunikaci nebo Freelo.io . Po dobu prodlení Objednatele se splněním této povinnosti není Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla. Ukáže-li se v době provádění Díla nutnost předané podklady doplnit, změnit či aktualizovat, vyzve za tímto účelem Zhotovitel Objednatele, který je povinen požadované podklady či součinnost Zhotoviteli poskytnout tak, aby bylo možné poskytnout plnění dle Smlouvy o dílo řádně a včas.
 5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli maximální součinnost, aby k takové kontrole mohlo dojít, to vše v předem dohodnutém termínu.
 6. Objednatel umožní Zhotoviteli a jeho pracovníkům plný přístup k vlastnímu programovému vybavení a k automatizovanému i neautomatizovanému informačnímu systému v rozsahu nezbytném pro řádné plnění Smlouvy o dílo.
 7. Zhotovitel nenese odpovědnost za ztrátu či poškození dat Objednatele. Je výhradní povinností Objednatele zajistit, aby nemohlo dojít ke ztrátě jeho dat, a to minimálně formou jejich zálohování.
 8. Zhotovitel zajišťuje umístění webové prezentace prostřednictvím třetí osoby (tzv. webhosting). Provoz serveru, na kterém je umístěna webová prezentace, se řídí smluvními podmínkami příslušného serveru a jsou zpřístupněny na internetových stránkách společnosti poskytující webhosting. Zhotovitel v této souvislosti upozorňuje, že v průběhu poskytování webhostingových služeb v síti Internet může docházet k výpadkům, omezením či snížení kvality služeb. Zhotovitel nemůže nést žádnou odpovědnost za škody způsobené nefunkčností serveru, porušením či ztrátou nebo za škody způsobené třetími osobami
 9. Smluvní strany se zavazují nesdělovat a nezpřístupňovat obsah uzavřené Smlouvy o dílo nebo jakékoli jiné důvěrné informace poskytnuté si vzájemně Smluvními stranami v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo ve smyslu § 504 a § 1730 občanského zákoníku třetím osobám ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit Smlouvu. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, jež o sobě navzájem získaly po dobu účinnosti uzavřené Smlouvy o dílo, a které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují zajistit zabezpečení těchto informací před jejich zveřejněním, zpřístupněním či zneužitím. Tato povinnost trvá i po ukončení spolupráce Smluvních stran. Zhotovitel však je oprávněn uvádět Objednatele (včetně značky či názvu) formou reference ve všech svých komunikacích a médiích.
 10. Poskytovatel má právo přerušit provoz redakčního systému CMS z důvodu nutných úprav a údržby a vyhrazuje si právo na přerušení za tímto účelem v rozsahu 60 min měsíčně.
 11. Pokud není dohodnuto jinak, grafiku webové prezentace navrhuje Zhotovitel. Zhotovitel má právo kdykoliv dle jeho uvážení zasáhnout do Grafiky webové prezentace a to ve smyslu technické realizovatelnosti grafického návrhu.
 12. Při tvorbě Webové prezentace musí Objednatel poskytnout veškerou součinnost, a to v Reakční době. Neposkytnutí řádné součinnosti vede k prodloužení termínu předání díla.
 13. Úpravy redakčního systému „na míru“ jsou možné a jsou účtovány jako vícepráce dle Smlouvy o dílo.
 14. Zdrojový kód webové prezentace nemusí být zcela validní.
 15. Objednatel je povinen své texty pro vložení do webové prezentace zaslat ve formátech: .doc, .docx, .odt, .txt. V případě jiného formátu budou Zhotovitelem převedeny a tato služba bude účtována jako Vícepráce. Obrázky a grafické podklady jsou přijímány ve všech možných formátech vyjma vektorových. Standardní formáty obrázků jsou: .jpg, .png, .gif, .bmp. Obrázky musejí být jako soubory, nikoliv vložené v PDF nebo .doc.
 16. Pokud bude webová prezentace obsahovat uchovávání informací nebo získávání přístupu k již uchovávaným informacím v koncovém zařízení účastníka nebo uživatele tzv. cookies, bude takový web opatřen viditelnou informací, kterou bude uživatele webu informovat o souboru cookies. Informace bude taktéž obsahovat odkaz na soubor s vysvětlením, co soubory cookies znamenají a tlačítko souhlas se zpracováním souborů cookies.

PŘEDÁNÍ DÍLA

 1. Dílo vytvořené Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen Objednateli předat. Předáním Díla se rozumí faktické přesunutí webové prezentace na doménu určenou Zhotovitelem a její zobrazení (spuštění) na internetovém serveru nebo oznámením o provedení díla, pokud toto zůstává na testovací doméně Zhotovitele. Zhotovitel vyrozumí Objednatele o termínu předání a převzetí Díla e-mailem.
 2. Objednatel je povinen předání a převzetí Díla potvrdit na základě e-mailu, který od Zhotovitele obdrží. Potvrzení o předání a převzetí Díla bude obsahovat výčet případných vad a nedodělků, jakož i dohodu o způsobu a lhůtě jejich odstranění. Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínech odstranění těchto vad a nedodělků, určí je přiměřeným způsobem Zhotovitel. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést důvody.
 3. Dílo se považuje za řádně předané a dokončené i bez potvrzení o předání a převzetí Díla ze strany Objednatele, pokud Dílo bylo řádně dokončeno a bylo provedeno bez vad a nedodělků a má vlastnosti stanovené Smlouvou, avšak Objednatel neumožnil přesun Díla na cílové umístění nebo spuštění Díla v cílovém umístění nebo Objednatel nepotvrdil jeho předání a převzetí nebo toto odmítl. Dílo se považuje za předané dnem, kdy nastala některá ze skutečností, které jsou uvedeny v předchozích větách.
 4. Objednatel není povinen Dílo převzít, má-li Dílo takové vady a nedodělky, které brání jeho řádnému užívání. Objednatel je povinen převzít Dílo tehdy, když bude vykazovat drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla k jeho účelu a ani významnějším způsobem neztěžují užívání Díla.
 5. Objednatel je povinen Dílo převzít i v případě jeho řádného ukončení před lhůtou plnění stanovenou ve Smlouvě nebo těchto VOP.

AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Dílo vytvořené podle Smlouvy poskytnuté Objednateli má povahu autorského díla a podléhá režimu autorského zákona. Objednatel se zavazuje užívat předmět autorského díla Zhotovitele pouze v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona a čl. X. těchto VOP. Objednatel je oprávněn použít Dílo pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o dílo. K jiným účelům je oprávněn jej použít pouze s předchozím souhlasem Zhotovitele.
 2. Veškeré Objednatelem dodané podklady jsou chráněny autorským právem Objednatele. Objednatel se zavazuje dodat ke zpracování Díla jen autorizované podklady, se kterými je oprávněn nakládat právě k tomuto účelu (zejména fotografie či skici, ale i názvy a loga třetích stran atd.). Objednatel se zavazuje nahradit veškerou škodu, která by případně vznikla z neoprávněného použití dodaných podkladů pro vytvoření Díla.
 3. Veškeré know-how, výrobní postupy či vytvořené grafické prvky, jež jsou součástí Díla, jsou chráněny autorským právem Zhotovitele.
 4. CMS administrační systém webové prezentace je výhradním majetkem Zhotovitele. Objednavatel nemá k programovým souborům přístup. Přístup k souborům, které jsou uloženy na serveru webové prezentace, jako jsou obrázky, pdf soubory, mediální soubory atd., které jsou na webové prezentaci zveřejněny v článcích, má Objednavatel přes administrační rozhraní webové prezentace.
 5. Zhotovitel má právo propagace Díla formou reference (tzn. odkazu na webovou prezentaci Objednatele, fotografie Díla, el. podoby Díla, tiskové materiály Díla).
 6. Objednatel je povinen uvést Zhotovitele (značku či obchodní firmu) ve všech případech, kdy to povaha Díla umožňuje a kdy uvedení Zhotovitele není vizuální překážkou, zejména ve zdrojovém kódu a v patičce webové prezentace Objednatele jako název autora Díla s aktivním odkazem na webové stránky Zhotovitele. Objednatel pak není oprávněn bez písemného svolení Zhotovitele tuto autorskou značku odstranit či pozměnit a není oprávněn ani jinak pozměňovat údaj o autorství či autorství připisovat jiné osobě než Zhotoviteli.

SMLUVNÍ POKUTY A ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

 1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla jako celku oproti termínům sjednaným v příloze 2. Smlouvy o dílo prokazatelným porušením povinností Zhotovitele, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za vytvoření Díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však celkem do částky odpovídající 20 % z ceny za vytvoření Díla – i opačně Zhotovitel má právo požadovat po Objednavateli platbu za hodiny, které doposud nad projektem strávil.
 2. Smluvní pokuta je splatná na výzvu.
 3. Dojde-li k ukončení Smlouvy o dílo i jinak než odstoupením jedné ze Smluvních stran, nárok na smluvní pokutu přetrvá i po jejím zániku

TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
 2. Poruší-li některá ze Smluvních stran podstatným způsobem své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo a těchto VOP, může druhá strana od Smlouvy odstoupit. Oprávněná strana může před odstoupením od Smlouvy o dílo stanovit pro dodatečné plnění náhradní lhůtu. Právo oprávněné strany od Smlouvy o dílo odstoupit pak vzniká po marném uplynutí této lhůty.
 3. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo zaniká Smlouva o dílo okamžikem, kdy je písemné odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Smluvní straně.
 4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností Zhotovitelem, které spočívá zejména v:
  • – zaviněném prodlení s předáním plnění Zhotovitele Objednateli oproti termínům sjednaným ve Smlouvě delším než třicet (30) dní
  • – prodlení s odstraněním vad ve stanovených termínech delším než třicet (30) dní.
 5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností Objednatelem, které spočívá zejména v:
  • – prodlení s úhradou faktury delším než třicet (7) dní,
  • – bezdůvodném neposkytování součinnosti, která je nezbytná pro úspěšné, kvalitní a včasné plnění Díla.
 6. Bude-li proti Objednateli zahájeno insolvenční řízení, může Zhotovitel od Smlouvy odstoupit.
 7. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy o dílo, pak povinnosti obou Smluvních stran jsou následující:
 8. Zhotovitel vyhotoví soupis všech provedených prací, dle způsobu, kterým je stanovena cena za Dílo, provede finanční vyčíslení provedených prací a vynaložených nákladů a vystaví fakturu.
 9. Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
 10. strana, která důvodné odstoupení od smlouvy o dílo zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré odůvodněné náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy o dílo.
 11. Odstoupení od Smlouvy o dílo se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy d dílo, řešení sporů mezi Smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle Smlouvy o dílo nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy o dílo.
 12. Smlouvu o dílo je možno ukončit kdykoliv písemnou dohodou obou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

VYŠŠÍ MOC

 1. Pro potřeby Smlouvy o dílo se vyšší mocí rozumí všechny okolnosti a vnější události výjimečného a nevyhnutelného charakteru, které Smluvní strany nemohly předvídat při podpisu Smlouvy o dílo a jejichž výskyt znemožňuje jedné ze stran dodržet všechny nebo část smluvních závazků. Vyšší mocí se rozumí zejména povodně, požáry, přírodní a živelné katastrofy, válečný stav, stávky většího rozsahu apod.
 2. O zjištěné skutečnosti, na kterou lze vztáhnout vyšší moc, je povinna postižená strana druhou stranu vyrozumět bez zbytečného odkladu, pokud tomu technické překážky nebrání. Plnění smluvních povinností může být dohodou obou stran v tomto případě pozastaveno, a to max. na dobu 90 dnů. Pokud nebude možno po uplynutí této lhůty pokračovat v plnění smluvních povinností, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší a strany následně provedou mezi sebou finanční vypořádání, nedohodnou-li se jinak.
 3. Překážka vyšší moci vylučuje povinnost k úhradě smluvní pokuty za porušení, které je překážkou vyšší moci způsobeno.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich oznámením na internetových stránkách zhotovitele.
 2. Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2020. Aktualizované k 1. 1. 2023.
 3. V případě, že některé ustanovení těchto VOP a v nich obsaženého reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.